You are currently viewing „Jarmark cudów”  konkurs plastyczny na wykonanie kolażu inspirowanego  twórczością Wisławy Szymborskiej

„Jarmark cudów” konkurs plastyczny na wykonanie kolażu inspirowanego twórczością Wisławy Szymborskiej

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej Wypożyczalnia dla dorosłych Filii nr 2 – ul. Sezamkowa 23 zaprasza do udziału w konkursie plastycznym uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i klas szkół ponadpodstawowych ze Skarżyska-Kamiennej, zorganizowanego w związku z ustanowieniem roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej.

Termin składania prac do 31.05.2023r. Pracę wraz z formularzem należy dostarczyć osobiście do PiMBP Wypożyczalnia dla dorosłych Filii nr 2 – ul. Sezamkowa 23, tel. 41 25-12-134

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 15.06.2023r

Regulamin konkursu „Jarmark cudów” Zorganizowanego z okazji ustanowienia roku 2023 rokiem Wisławy Szymborskiej

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej – kolażu/wyklejanki lub grafiki komputerowej, która będzie ilustrowała wybrany przez uczestnika, dowolny wiersz Wisławy Szymborskiej.

1.Organizator:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku – Kamiennej Wypożyczalnia dla dorosłych Filii nr 2 – ul. Sezamkowa 23, tel.41 25-12-134

2. Cele konkursu:

– upamiętnienie postaci i popularyzacja twórczości autorki Wisławy Szymborskiej,

– promowanie czytelnictwa,

– rozwijanie zdolności artystycznych uczestników,

– kształtowanie umiejętności właściwej rywalizacji

3. Zasady uczestnictwa:

– Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych ze Skarżyska-Kamiennej,

– do konkursu można zgłaszać tylko prace autorskie, które nie były wcześniej nagradzane

4.Technika wykonywania prac:

– Pracę plastyczną należy wykonać w formacie A3, grafikę komputerową A3 lub A4.

– Każda praca powinna mieć dołączony opis wg wzoru ; imię nazwisko autora, nazwa szkoły, wiek (klasa), imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy

5. Terminy:

Prace należy składać w Filii nr 2 Wypożyczalnia dla dorosłych (ul. Sezamkowa 23) w terminie od 4 maja do 31 maja 2023 r. Rozwiązanie konkursu nastąpi 15 czerwca 2023 r.

6. Dostarczone prace nie będą zwracane – przechodzą one na własność PiMBP w Skarżysku -Kamiennej (organizatora konkursu).

7. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy VII -VIII szkoły podstawowej i klasy I-V szkoły ponadpodstawowej.

8. Kryteria brane pod uwagę: zgodność z tematem, oryginalność prac, estetyka wykonania, kreatywne podejście do tematu konkursu.

9.. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.

10. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15.06. 2023 r. w Filii nr 2 Wypożyczalnia dla dorosłych PiMBP przy ul. Sezamkowej 23

11. Rodzice lub opiekunowie laureata będą proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku

(Załącznik: ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU)

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Towarowa 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).