Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest samorządną organizacją pożytku publicznego o charakterze fachowym i poznawczym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce.
Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza.

Działalność szkoleniowo-edukacyjna stanowi jedno z podstawowych zadań Stowarzyszenia. Corocznie organizowane są ogólnopolskie konferencje, warsztaty i specjalistyczne seminaria. Jest wydawcą książek oraz fachowych periodyków upowszechniających intelektualny dorobek zarówno bibliotekarstwa polskiego jak i zagranicznego.

SBP od lat prowadzi szeroką działalność na rzecz promocji czytelnictwa organizując m in. doroczny DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK – 8 maja oraz towarzyszący każdorazowo temu świętu TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Ich powtarzalność, a zarazem mobilizujący środowisko charakter sprawiają, że coraz bardziej utrwala się nowa, bibliotekarska, polska tradycja.
Stowarzyszenie funkcjonuje od 1917 r. Zrzesza ponad 8,5 tys. członków. Reprezentują oni wszystkie typy bibliotek w całym kraju. Posiadamy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 16 okręgów, 58 oddziałów, w których działają koła, których jest 303 i funkcjonują najczęściej w bibliotekach publicznych.

HISTORIA SBP
Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych organizacji w obszarze kultury. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wywodzi się z powstałej w 1915 r. w Warszawie Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej. W 1917 r. członkowie Komisji powołali Związek Bibliotekarzy Polskich, pierwszą organizacją bibliotekarzy w kraju odzyskującym niepodległość po 120 latach zaborów. Datę tę – rok 1917 uznaje się za początek funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. Związek w latach 1918-1939 prowadził prace w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz tworzenia placówek bibliotecznych. Dbał o profesjonalną rangę zawodu bibliotekarza.
Wybuch II wojny światowej w 1939 r. i okupacja ziem polskich spowodowały, iż Związek Bibliotekarzy Polskich działał do 1944 r. jako organizacja tajna, ochraniając zbiory biblioteczne przed zniszczeniem bądź ich rozgrabieniem.
Po wojnie, 1946 r. organizacja odrodziła się pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, by w 1953 r. przyjąć kształt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Mimo zmiany nazewnictwa, organizacja nasza była i jest kontynuacją humanistycznych idei, służy niezmiennie książce i czytelnictwu.
Idee te wspieraliśmy – i czynimy to nadal – na arenie międzynarodowej. Związek Bibliotekarzy Polskich – nasz poprzednik – zgłaszając akces tworzonej w 1927 r. w Edynburgu Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarskich – uzyskał miano członka założyciela IFLA. Zostaliśmy członkami również innych międzynarodowych organizacji bibliotekarskich, takich jak: LIBER, EBLIDA. 

W województwie świętokrzyskim Kielecki Okręg SBP funkcjonuje od 9 lutego 1954 roku, wcześniej zaś (tj. od 1 września 1946 r.) działał w mieście Oddział Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich.

W strukturze Kieleckiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działają 2 Oddziały: Kielecki i Skarżysko-Konecki oraz 8 Kół.

W skład Oddziału Skarżysko-Koneckiego wchodzą dwa Koła Terenowe: w Końskich oraz w Skarżysku-Kamiennej.
W Oddziale Kieleckim działają 4 Koła Terenowe: w Jędrzejowie, Starachowicach, Staszowie i Włoszczowie; oraz 2 Miejskie: w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Kielecki Okręg Stowarzyszenia zrzesza ogółem 139 bibliotekarzy.

Siedziba Zarządu Oddziału Skarżysko-Koneckiego SBP

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej
26-1110 Skarżysko-Kamienna, ul. Towarowa 20
tel. 41 251 20 37,   41 251 33 81

Skład Zarządu Oddziału Skarżysko-Koneckiego (kadencja 2017-2021)

Jolanta Milczarek – przewodnicząca
(Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie)
26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1
tel. 41 372 25 05 
e-
mail: jolanta.milczarek@biblioteka.konskie.pl

Iwona Kowaleska  –  sekretarz
(Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej)
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Towarowa 20
tel.  41 251 20 37
e-mail: i.kowaleska@biblioteka24.eu
e-mail: pimbp@biblioteka24.eu

Dariusz Kowalczyk – skarbnik
(Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie)
tel. 41 372 25 05
e-mail: dyrektor@biblioteka.konskie.pl

Andrzej Dąbrowski – Członek Zarządu
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach)
25-033 Kielce, ul. ks. Piotra Ściegiennego 13
tel. 604-992-409,  41 344 70 74
e-mail: andrzej.dabrowski@wbp.kielce.pl

1. Koło Terenowe w Skarżysku-Kamiennej
z siedzibą w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skarżysku – Kamiennej

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Towarowa 20
tel. 41 251 33 81 ; tel. 41 251 20 37

Zarząd Koła – kadencja 2017-2021:
Agnieszka Nowaka – przewodnicząca
Ewa Stojecka – sekretarz
Alicja Kubicka – skarbnik