S T A T U T

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka
w Skarżysku – Kamiennej

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Podstawą prawną funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej są :
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594)
2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 642).
3. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406).
4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 595)
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).
6. Niniejszy Statut.

§ 2

1. Organizatorem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka jest gmina Skarżysko-Kamienna.
2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Skarżysko-Kamienna, a terenem jej działalności powiat skarżyski.
3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała osobowość prawną i została wpisana w dniu 20 maja 1992 roku pod poz. 1 do Rejestru Jednostek Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 3

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta.
Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

§ 4

Biblioteka ma prawo używać pieczęci okrągłej, zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku napis: „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej”.

 

II. Cele i zadania Biblioteki.

§ 5

Biblioteka jest główną publiczną biblioteką miasta i powiatu. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i powiatu. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańcom miasta i powiatu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i powiatu.

§ 6

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, niezależnie od technik i technologii ich wytwarzania, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych z uwzględnieniem wiedzy o własnym regionie.
2. Uzupełnianie zbiorów biblioteki stosownie do potrzeb mieszkańców miasta i powiatu.
3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
5. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie materiałów informacyjnych, dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy miasta i powiatu poprzez tworzenie bibliografii regionalnej powiatu skarżyskiego.
6. Pomoc instrukcyjno-metodyczna filiom miejskim i bibliotekom publicznym na terenie powiatu oraz organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich, a także sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki.
7. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych : katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych – budowa ośrodka informacji.
8. Koordynacja działalności bibliotek publicznych w powiecie oraz udzielanie pomocy bibliotekom na terenie powiatu w selekcji i skontrach (kontrolach) księgozbiorów, w opracowywaniu zbiorów i w doborze nabytków.
9. Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji czytelnictwa, nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu.
10. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu.

§ 7

Biblioteka może podejmować inne działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta i powiatu, o których mowa w § 6.

 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 8

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dyrektor może powołać zastępcę dyrektora. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 9

W Bibliotece zatrudnia się pracowników na stanowiskach bibliotekarskich, administracyjnych oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 10

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

§ 11

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników:
1. Filia Nr 1 (Wypożyczalnia dla dorosłych ; Czytelnia ; Oddział dla dzieci i młodzieży ; Oddział Książki Mówionej; Dział Zbiorów i Upowszechniania ; Administracja, Izba Pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka ; Archiwum; Introligatornia ; Magazyn Rezerw) – ul. Towarowa 20
2. Filia Nr 2 (Wypożyczalnia dla dorosłych ; Czytelnia główna ; Dział Bibliografii Regionalnej ; Czytelnia internetowa ; Oddział dla dzieci i młodzieży) – ul. Sezamkowa 23
3. Filia Nr 3 (wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży z czytelnią) – ul. Słowackiego 25
4. Filia Nr 4 (wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży) – ul. Legionów 122D

§ 12

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 13

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia i fundacje – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki.

§ 14

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ogólnych, określonych w rozdziale 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 15

Biblioteka jest finansowana z budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej – z budżetu powiatu skarżyskiego na podstawie zawartego Porozumienia, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.

§ 16

Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 17

Dokumenty związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

V. Postanowienia końcowe.

§ 18

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.