Miniony okres w dziejach biblioteki dość długi i znaczący, skłania do refleksji nad dorobkiem, osiągnięciami i perspektywami rozwoju. Pierwsze wzmianki dotyczące biblioteki i czytelnictwa w Skarżysku-Kamiennej sięgają 1905 r., kiedy to Oddział Związku Zawodowego Metalowców w Skarżysku zorganizował pierwszą bibliotekę. Niestety nie znamy wielkości księgozbioru, ilości czytelników ani dalszych losów tej biblioteki.
W okresie międzywojennym funkcjonowało w Skarżysku kilka niedużych bibliotek, jednak tak naprawdę historia bibliotekarstwa w mieście sięga 1923 roku.
Bowiem w końcu lat 20-tych XX wieku powstaje w Osiedlu Robotniczym Towarzystwo Kulturalno – Oświatowe „Promień”, które posiada bibliotekę liczącą 300 tomów. Biblioteka ta przetrwała do 1939 r., a po wkroczeniu okupanta została zniszczona. Podobny los spotkał bibliotekę kolejarzy, powstałą kilka lat przed wojną z darów rodzin kolejarskich. Biblioteka ta na pewno była większa, gdyż okupanci wywieźli na przemiał cały samochód ciężarowy książek. 
Z akt Miejskiej Biblioteki Publicznej wynika, że w latach 30-tych istniała także przy areszcie miejskim Biblioteka licząca 40 tomów.
W 1934 r. powstała Biblioteka w gimnazjum im. Augusta Witkowskiego (obecnie liceum im. Adama Mickiewicza), która 5 lat później – w 1939 r. liczyła 2 tysiące tomów. Do dziś zachowały się niektóre książki z tej biblioteki. W tygodniku „Głos Kamiennej” znalazł się artykuł dotyczący biblioteki szkolnej :

Z powodu braku absolutnego czytelników, Biblioteka dla młodzieży Polskiej Macierzy Szkolnej w Kamiennej zawiesiła swą działalność. Jedynym chyba tłumaczeniem rodziców i nauczycieli, którzy dzieci nie skierowali do biblioteki jest – nie wiedzieliśmy. I można użyć słów: Boże przebacz im bo nie wiedzą co czynią. Bo przecież dzieje się to w mieście, w którym wszyscy narzekają na brak bibliotek, książek. A na tłumaczenie, że biblioteka mało była reklamowana, mało posiadała książek, czyż nie najlepszą odpowiedzią będzie przysłowie o złej tanecznicy.”

Ze wspomnień byłego bibliotekarza Edwarda Winnickiego wynika, że w 1945 roku z 20.000 książek jakie posiadały 3 biblioteki zakładowe, udało się zebrać od ludzi 1200 książek. Pozostałe zostały zniszczone przez okupanta.
Pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej były sprzyjającym okresem dla powstawania bibliotek w całym kraju. W połączeniu z rozwojem szkolnictwa następował rozwój kultury, a w tym bibliotek i czytelnictwa. Książkę i czasopismo traktowano jako szansę do odrobienia wieloletnich zaległości w dziedzinie edukacji całego społeczeństwa.
Główne fundamenty prawne dla bibliotek stworzył dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Zapoczątkował on budowę sprawnie działającej sieci bibliotek publicznych.
Działalność bibliotek i ich ilość wzmaga się po 1946 r. W tym roku powstaje w Skarżysku Biblioteka Kolejowa (znowu ze zbiórki książek wśród kolejarzy). Towarzystwo kulturalno-oświatowe „Promień”, które wznowiło swoją działalność po wojnie, również prowadziło bibliotekę, a w roku 1950 przekazało ją (1400 woluminów) do Klubu Robotniczego Zakładów Metalowych. Rok później od wejścia w życie dekretu tj. w 1947 r. została reaktywowana miejska Biblioteka w Skarżysku-Kamiennej.

Początki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej przypadają na późną jesień 1947 roku, kiedy to przy ul. 1-go Maja 27, utworzono pierwszą bibliotekę. Posiadała ona wypożyczalnię i magazyn, a kierownikiem owej biblioteki była p. Cecylia Rudka – nauczycielka. Biblioteka liczyła wówczas zaledwie 200 książek i zdołała zarejestrować 60 czytelników.
Rok później, w 1948 r. według wykazu bibliotek w Powiecie Kieleckim, MBP w Skarżysku-Kamiennej posiadała już 701 książek, 405 czytelników i 895 wypożyczeń oraz jeden punkt biblioteczny do którego przekazano 125 książek. Początkowo powstają filie biblioteczne w szkołach podstawowych Nr 1 i Nr 2.
W okresie powojennym, w nowych warunkach społecznych, politycznych i gospodarczych, przy szybkim rozwoju szkolnictwa i techniki, musiał nastąpić również rozwój kultury, a przede wszystkim rozwój bibliotek i czytelnictwa. Dla podniesienia poziomu wiedzy i oświaty społeczeństwa dekret o bibliotekach z 1946 r.  odegrał olbrzymie znaczenie, m.in. w tworzeniu bibliotek powszechnych, które miały służyć szerokim kręgom społecznym. Władze Skarżyska-Kamiennej doskonale rozumiały rolę i znaczenie powstałej biblioteki miejskiej, a systematycznie wzrastające dotacje budżetowe na potrzeby biblioteki, wpłynęły na szybki rozwój tej placówki.

W roku 1955 utworzono filie MBP w świetlicy przy ul. Sikorskiego 10, którą następnie przeniesiono do lokalu przy ul. Kościuszki 38. Od tego roku (1955) kierownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej była p. Zofia Majka, bibliotekarkami zaś p. Halina Bąkowska i p. Franciszka Piwowarczyk, a następnie p. Barbara Chęć.
W latach 1953 – 1955 działało Społeczne Ognisko Plastyczne, ale z braku funduszów na prowadzenie Domu Kultury, Odlewnia i Emaliernia „Kamienna” przekazała lokal (wraz z biblioteką) Bibliotece Miejskiej.
W 1959 r. Miejska Biblioteka Publiczna przechodzi pod administrację Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Kierownikiem biblioteki zostaje p. Janina Sycz. Miejska Biblioteka ma już 6 pracowników i 4 filie. 
W 1960 r. filia ze Szkoły Podstawowej Nr 2 zostaje przeniesiona na Górną Kolonię do ADM, a w 1967 r. otrzymuje samodzielny lokal przy ul. Jaracza.

Głównym ośrodkiem życia kulturalnego w tamtym czasie stał się Zakładowy Dom Kultury, wybudowany w 1958 r. i oddany częściowo do użytku tj. w części widowiskowej. Druga część klubowa i pomieszczenia do pracy z zespołami została oddana do użytku dopiero w lutym 1964 roku. Otworzono również Bibliotekę Zakładowego Domu Kultury.

 Rozwój bibliotek i czytelnictwa :

Lata:

1947

1954

1958

1963

1965

Biblioteka Miejska

1

2

5

8 + 2 czytelnie

10 + 3 czytelnie

Woluminów

200

11.770

25.413

37.500

47.028

Czytelników

60

2420

2505

3050

5320

Bibliotekarzy

1

3

5

10

14

Biblioteki Zakładowe

1

/PKP/

2
/PKP i ZM/

3
/PKP; ZM; ZE/*

6

9 +
16 punktów

Woluminów

1000

9.760

17.776

29.100

37.400

Czytelników

100

750

1400

2800

3656

* PKP – Polskie Koleje Państwowe, ZM – Zakłady Metalowe, ZE – Zakład Energetyczny

W 1962 r. MBP otrzymuje lokal po Ognisku Muzycznym i tworzy tam filię Nr 4 (przeniesioną z ul. Kościuszki). Następuje rozwój samej biblioteki i jej filii: w 1962 r. w dzielnicy Bór, w 1966 r. w dzielnicy Rejów, w 1967 r. dwie filie na osiedlu Milica.
Największym osiągnięciem ówczesnej Biblioteki Miejskiej było zorganizowanie czytelni popularnonaukowej z 4.000 księgozbiorem, którą otwarto w lutym 1964 roku w Zakładowym Domu Kultury. Czytelnia ta liczyła 80 miejsc. Odbywały się tam liczne spotkania autorskie, wieczory literackie i dyskusyjne oraz odczyty oświatowe.

W roku 1967 Biblioteka posiadała 6 filii bibliotecznych:

Filia Nr 1 na osiedlu Górna Kolonia przy ul. Jaracza 3, prowadzona przez p. Halinę Dukowską
Filia Nr 2 na osiedlu Dolna Kamienna przy ul. Świerczewskiego 26, najstarszą filię prowadziła p. Franciszka Piwowarczyk
Filia Nr 3 na osiedlu Milica przy ul. Sikorskiego 20 prowadziły: p. Irena Półtorak i p. Marta Sałtowska. Pani Marta od 1970 r. prowadziła Filię Nr 7 utworzoną w tym samym budynku.
Filia Nr 4 (wraz z czytelnią) na os. Dolna Kamienna, przy ul. 1-go Maja 78. Filię prowadziła p. Teresa Ferenc, natomiast czytelnię czasopism p. Zofia Kąsek.
Filia Nr 5 przy ul. Kościuszki 38 prowadzona była przez p. Zofię Babicz
Filia Nr 6 na osiedlu Bór przy ul. Zwycięzców 3, prowadzona przez p. Krystynę Łukomską.
Czytelnia popularnonaukowa mieściła się w Zakładowym Domu Kultury Zakładów Metalowych przy ul. Słowackiego i prowadziła ją p. Anna Brzezińska.
Centrala biblioteki z działem gromadzenia, opracowania, instrukcyjno-metodycznym oraz gabinetem dyrektora mieściła się w budynku przy ul. Kościuszki 38. Kierowniczką biblioteki była p. Janina Sycz, instruktorem p. Celina Niewczas, a w dziale gromadzenia pracowały p. Barbara Chęć i p. Krystyna Ziemska.

Dwa lata później, w 1969 roku w dzielnicy Rejów, przy ul. Słonecznej 90 otwarto następną Filię Nr 8.
Natomiast w kwietniu 1972 roku utworzono Filię nr 9 w Szpitalu Miejskim,  a przy Komitecie Miejskim PZPR powstała filia nr 10 z książkami społeczno-ekonomicznymi.
Na nowo powstałym osiedlu 50-lecia (Przydworcowe), przy ul. Lotniczej również od 1972 roku działała Filia nr 11.

Cały okres lat 1959-1972 to tworzenie i rozbudowa sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej na terenie Skarżyska-Kamiennej, uzupełnianie księgozbiorów i wyposażenia filii. Było to możliwe dzięki faktowi, że biblioteki stały się jednostkami upowszechniania kultury korzystającymi ze stałej opieki i pomocy państwa.

W latach siedemdziesiątych Biblioteka przeżywała pełen rozkwit swej działalności. W roku 1972 MBP posiadała na terenie miasta 11 filii oraz czytelnię popularnonaukową. Początki lat osiemdziesiątych również były dla Miejskiej Biblioteki łaskawe.

26 czerwca 1982 r. – na jubileusz 35-lecia biblioteki – oddano do użytku nową jej siedzibę przy ul. Sokolej 21. Mieściły się tam: nowo utworzony oddział dziecięcy (F.10), wypożyczalnia dla dorosłych (F.11) przeniesiona z bloku przy ul. Lotniczej oraz czytelnia główna (również przeniesiona z Domu Kultury).
Ponadto znalazły tu swoje miejsce gabinety metodyczne, dział gromadzenia i opracowania oraz gabinet dyrektora.
Zamykając okres 35-lecia działalności, Biblioteka osiągnęła liczbę 11 placówek filialnych, które udostępniały księgozbiór liczący 153 tys. woluminów, ilość czytelników zarejestrowanych to 8.500 osób, a liczba wypożyczeń – 133.700 egzemplarzy.

Dwa lata później, w 1984 roku również Filia nr 4 otrzymała duży lokal w bloku przy ul. Armii Ludowej (obecnie Legionów).
W roku 1992 jednak filia ta została przeniesiona do Przedszkola przy ul. Sportowej (Skarżysko-Zachodnie), by w roku 2008 ponownie przenieść ją do innego budynku przy ul. Legionów, a w roku 2015 ostatecznie została przeniesiona do lokalu w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Sportowej 30.

W maju 1989 roku oddano do użytku mieszkańcom Skarżyska-Kamiennej, utworzony w budynku przy ul. Sokolej 21, Oddział Audiowizualny, który posiadał zbiory specjalne – m.in. „książkę mówioną” nagraną na kasetach magnetofonowych, płyty i kasety z nagraniami muzycznymi, do nauki języków obcych, przeźrocza oraz filmy na kasetach video.
Na ówczesne czasy, był to najnowocześniejszy trend w sposobach upowszechniania kultury. A sam Oddział Audiowizualny, wyposażony w specjalistyczny sprzęt do odsłuchu, okazał się pierwszą taką filią biblioteczną w całym województwie świętokrzyskim.
Rok później, w maju 1990 roku oddano do użytku biblioteki budynek przy ul. Towarowej 20. Przeniesiono do niego najstarszą filię nr 2 oraz oddział dziecięcy – filię nr 5. Utworzono w budynku drugą czytelnię ze skromnym księgozbiorem, który wzbogacał się powoli, z każdym kolejnym rokiem funkcjonowania.
W latach 1991 – 1996 poszerzył się m.in. o zbiory ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, który odwiedził „swoją” bibliotekę na Kamiennej, a w 2004 r. o znaczną część księgozbioru technicznego biblioteki zakładowej ZOINTE (przy Zakładach Metalowych).

W latach 90-tych Biblioteka z jednej strony przeżywała kryzysowy okres w swoich dziejach, który znamionował licznymi przeprowadzkami i likwidacją filii, z drugiej zaś strony obserwowaliśmy wiele pozytywnych zjawisk.
W listopadzie 1988 r. została zlikwidowana filia nr 8 (w dzielnicy Rejów), a w 1990 r. następna filia nr 6 (w dzielnicy Bór). We wrześniu 1991 roku zlikwidowano kolejne dwie filie : nr 1 na Górnej Kolonii oraz nr 7 na osiedlu Milica. Natomiast księgozbiór filii dziecięcej (nr 3 usytuowanej obok filii nr 7) przeniesiono do Domu Kultury.
Ta część księgozbioru filii nr 3 , którą przeniesiono, została połączona z przejętym przez bibliotekę miejską księgozbiorem biblioteki zakładowej, która istniała w Domu Kultury (który w czasie transformacji ustrojowej przestał być Zakładowy i zmienił później nazwę na Miejskie Centrum Kultury).  
Tak poszerzone zbiory dały nową Filię nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej z księgozbiorem mieszanym. W latach 90-tych Biblioteka Publiczna wydawała gazetki: „CYTAT”, „AZYL” oraz dziecięce „BINGO”. W roku 1992 wyszło też kilka numerów czasopisma dla dzieci: „Gazeta Biblioteczna”.

28 lutego 1996 r. Uchwałą Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej nadano Miejskiej Bibliotece Publicznej imię honorowego obywatela miasta Skarżyska-Kamiennej – księdza profesora Włodzimierza Sedlaka. W budynku Filii nr 2 przy ul. Towarowej 20 znalazła miejsce Izba pamięci ks. prof. Wł. Sedlaka (wraz z darowanym przez niego księgozbiorem, zbiorami geologicznymi i archeologicznymi).
Początki jej powstania były spontaniczne. Podstawą była pierwsza część księgozbioru (216 wol.), którą osobiście przekazał Bibliotece ks. prof. W. Sedlak w 1991 r. , podczas jego pobytu w filii biblioteki przy ul. Towarowej. Kolekcja mieszcząca się w Izbie Pamięci w 1/3 została przekazana za życia patrona, pozostałe 2/3 kolekcji zgodnie z wolą profesora trafiły do Biblioteki po jego śmierci (1993 r.). Obecnie w Izbie znajduje się 1633 woluminy (stan na dz. 30.09.2022 r.)
Na ścianie frontowej budynku przy ul. Towarowej wmurowana została tablica pamiątkowa z podobizną profesora i napisem: Honorowemu Obywatelowi Miasta Skarżyska-Kamiennej ks. prof. Włodzimierzowi Sedlakowi – społeczeństwo miasta. Godność tę otrzymał profesor podczas uroczystej sesji Rady Miasta 24 maja 1991 r.

W 1999 roku Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej zadania biblioteki powiatowej. Odtąd też Biblioteka nosi nazwę: Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka i pełni funkcje ponadlokalne. Na mocy porozumienia miasta i powiatu, Biblioteka jest w niewielkiej części finansowana z budżetu powiatu skarżyskiego.

W październiku 2003 roku Biblioteka przy ul. Sokolej 21 wraz z oddziałami – dziecięcym (F.10), dla dorosłych (F.11) i czytelnią główną – została przeniesiona do budynku szkoły przy ul. Sokolej 38. W nowym miejscu utworzono dodatkowo: czytelnię internetową, Dział bibliografii regionalnej oraz salę konferencyjną przeznaczoną m.in. na spotkania autorskie i lekcje biblioteczne. Dział bibliografii regionalnej, działający od 2004 r. gromadzi i opracowuje dokumenty życia społecznego dotyczące miasta i powiatu skarżyskiego.
W roku 2014 ponownie przeniesiono (Filię nr 1) do lokali piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Sezamkowej 23, gdzie obecnie się mieści (stan na 2022 r.).

W 2004 roku w budynku Filii nr 2, utworzono Oddział Książki Mówionej, który powstał na bazie zbiorów zgromadzonych wcześniej w Oddziale Audiowizualnym. Oddział gromadzi tytuły książek na różnych nośnikach (kasety magnetofonowe, płyty CD-ROM, audiobooki).
Od 2004 r. – do chwili obecnej – dyrektorem Biblioteki jest p. Iwona Kowaleska i od tego momentu następuje również szybki rozwój komputeryzacji. Biblioteka tworzy katalog komputerowy swoich zbiorów, a także prowadzi własną stronę internetową www.biblioteka24.eu na bieżąco aktualizowaną, która zawiera nie tylko informacje o działalności biblioteki, imprezach przez nią organizowanych, ale także dostęp do katalogów online oraz umożliwiającą czytelnikowi kontakt z biblioteką.
Biblioteka starała się o pozyskiwanie funduszy z zewnątrz, zarówno na inwestycje jak i na swoją działalność statutową. Od roku 2004 zgodnie z programem Promocja czytelnictwa, Biblioteka otrzymuje corocznie dotacje celowe na zakup nowości.

W 2007 r. Biblioteka nasza jako jedyna w województwie świętokrzyskim udostępniła darmowy, bezprzewodowy dostęp do Internetu tzw. free hotspot. Z danych statystycznych wynika, iż cieszy się ta usługa ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców. 
W latach 2006 – 2012 znacząco zmienił się wizerunek biblioteki. Postrzegana jest w środowisku jako instytucja otwarta na różne przedsięwzięcia, nowe technologie i wychodząca naprzeciw potrzebom kulturalnym jej użytkowników.

 W 2012 r. w skład Biblioteki wchodziły następujące filie:
Filia Nr 1 (z Wypożyczalnią dla dorosłych; Czytelnią główną; Działem Bibliografii Regionalnej; Czytelnią internetową; Wypożyczalnią i czytelnią dla dzieci i młodzieży) – ul. Sokola 38
Filia Nr 2 (z Wypożyczalnią dla dorosłych; Czytelnią nr 2 ze stanowiskami komputerowymi ; Wypożyczalnią i czytelnią dla dzieci i młodzieży; Oddziałem Książki Mówionej) – ul. Towarowa 20
Filia Nr 3 (wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży wraz z czytelnią) – ul. Słowackiego 25
Filia Nr 4 (wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży) – ul. Legionów 122
Filia Nr 5 (wypożyczalnia dla pacjentów i personelu szpitala) – ul. Szpitalna 1.
Ponadto w budynku biblioteki przy ul. Towarowej 20 mieszczą się: Dział Zbiorów i Upowszechniania, Księgowość, Gabinet Dyrektora, Izba Pamięci patrona biblioteki – ks. prof. Włodzimierza Sedlaka oraz Introligatornia.

Na koniec roku 2012 Biblioteka zarejestrowała 4735 aktywnych czytelników, przy zbiorach wielkości 108.589 egzemplarzy. W ciągu roku odwiedziło filie biblioteczne 64.398 osób, którym udostępniono lub wypożyczono na zewnątrz 168.663 egz. zbiorów bibliotecznych.
Biblioteka posiadała 50 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie, do dyspozycji czytelników.
Ponadto przygotowano dla użytkowników biblioteki i społeczności lokalnej ponad 270 różnych imprez i spotkań z bogatej oferty kulturalnej. Odnotowano ponad 9.800 wejść na stronę internetową biblioteki, na której znajdują się wszelkie informacje dotyczące działalności biblioteki, jej oferty dla użytkowników oraz foto-relacje (z opisem) z imprez i wydarzeń, które się odbyły.

Do września 2014 r. biblioteka posiadała 5 filii na terenie miasta, które zostały wyremontowane, zmodernizowane, wyposażone w nowoczesne meble i sprzęt (w tym 21 komputerów z dostępem do Internetu, będących do dyspozycji czytelników). Biblioteka nadal rozwija się, ale nie jako sieć filii i punktów lecz jakościowo poprzez modernizację bazy lokalowej, sprzętu i wyposażenia, komputeryzację, zakupy książek, organizację imprez kulturalnych, kreatywność w ofercie usługowej, którą przygotowuje dla swoich użytkowników.

Z jej działalności wynika, że instytucja realizuje oczekiwania społeczeństwa, jest nie tylko miejscem wypożyczeń, lecz także kulturalnych spotkań. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia, które Biblioteka otrzymała m.in.:

zdobyła tytuł : Biblioteka Roku 2005 w I edycji konkursu ogłoszonego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach,
– była nominowana do nagrody Biblioteka Roku w II edycji (2006), IV edycji (2009) i VI edycji (2011) ww. konkursu,
– zdobyła Dyplomy uznania w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom za lata: 2005, 2007, 2008, 2009, 2012
– w latach 2005, 2008 i 2009 Fundacja ABC XXI CPCD przyznała także dla pani dyrektor Iwony Kowaleskiej Dyplom za życzliwość i wsparcie dla kampanii społecznej.
Dużym osiągnięciem p. dyrektor i całej kadry bibliotecznej, którą kieruje, było zdobycie w kwietniu 2013 r. przez p. Iwonę Kowaleską tytułu: Bibliotekarz Roku 2012 w VIII edycji konkursu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

W maju 2014 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej przyjęto nowe brzmienie statutu PiMBP,  zgodnie z którym zlikwidowano filię w Szpitalu, przeniesiono filię z ul. Sokolej na ul. Sezamkową oraz zmieniono numerację filii.
Od tego roku, do chwili obecnej (2022 r.) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna posiada 4 filie:
Filia Nr 1  – ul. Towarowa 20 (Wypożyczalnia dla dorosłych; Czytelnia; Oddział dla dzieci i młodzieży z czytelnią internetową; Oddział Książki Mówionej; Izba Pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka)
Filia Nr 2  – ul. Sezamkowa 23 (Wypożyczalnia dla dorosłych; Czytelnia i Dział Bibliografii Regionalnej; Czytelnia internetowa; Oddział dla dzieci i młodzieży)
Filia Nr 3  – ul. Słowackiego 25 – budynek MCK (wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży z czytelnią)
Filia Nr 4  – ul. Sportowa 30 – budynek SP nr 3 (wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży).
W budynku przy ul. Towarowej znajduje się siedziba biblioteki z gabinetem dyrektora, księgowość, stanowisko ds. zbiorów i upowszechniania, archiwum, Magazyn Rezerw, Introligatornia, sala konferencyjna, szatnia i pomieszczenia magazynowe.

Biblioteka od lat stara się pozyskiwać fundusze z zewnątrz na inwestycje i inną działalność.  W latach 2009 – 2015 brała udział w programie Fundacji Orange – Akademia Orange dla Bibliotek, a w roku 2014 uczestniczyła w konkursie grantowym „Tu mieszkam, Tu zmieniam” Fundacji Banku Zachodniego WBK, który zaowocował tym, że w styczniu 2015 r. z przyznanego grantu w wysokości 10 tys. zł zakupiono skaner do digitalizacji dokumentów życia społeczno- kulturalnego mieszkańców Skarżyska-Kamiennej i okolic.

Ponadto w lutym 2015 roku biblioteka otrzymała z Urzędu Miasta 20 zestawów komputerowych w ramach projektu „Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo”. Rok 2015 był dla Biblioteki pod wieloma względami skromniejszy niż dotychczas. Zorganizowano nieco mniej imprez okolicznościowych i spotkań autorskich. Zakupiono również mniej księgozbioru. Zarejestrowaliśmy ponad 26 tyś. wejść na stronę internetową biblioteki www.biblioteka24.eu, na której znajdują się wszelkie informacje dotyczące działalności biblioteki oraz foto-relacje z imprez i wydarzeń, które się odbyły w naszych placówkach.
Od 2015 roku biblioteka zmieniła program biblioteczny na pochodzący z Nowej Zelandii – Zintegrowany System Biblioteczny KOHA, który obsługuje ponad 6 tys. bibliotek na świecie.
Od roku 2016 filie biblioteczne (F.1 i F.2) pracują w tym systemie, rejestrują czytelników i wypożyczają zbiory komputerowo. Od roku 2017 dołączona została do systemu KOHA filia nr 4, w której również komputerowo rejestrowane są wypożyczenia, a od 2018 r. dołączy (ostatnia) filia nr 3.
Obecnie wszystkie cztery filie biblioteczne ze swoimi oddziałami pracują w systemie KOHA. System służy nie tylko bibliotekarzom, ale również użytkownikom biblioteki. Zalogowany czytelnik ma m.in. możliwość zdalnego rezerwowania książek, prolongaty terminu zwrotu wypożyczonych pozycji oraz powiadamiania e-mailem o możliwości odbioru zarezerwowanych książek.

W roku 2016 Biblioteka zorganizowała zajęcia dla dzieci z programowania w języku Scratch oraz zajęcia z wykorzystaniem robotów „Roboteka”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Również w 2016 roku Biblioteka rozpoczęła cykl spotkań dla dzieci dotyczących ekologii „EkoPaka – zamykamy obieg surowców”.   W ramach cyklu spotkań edukacyjnych organizowano warsztaty, zajęcia praktyczne i lekcje multimedialne, a także zajęcia w ramach projektu „Zielone Gry”.
W swojej ofercie Biblioteka ma różne spotkania edukacyjne, multimedialne lekcje biblioteczne między innymi z wykorzystaniem zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych dokumentujących życie społeczno-kulturalne miasta. 
W 2016 roku w ramach Dni Skarżyska przedstawiono młodzieży prezentację „Honorowi Obywatele Miasta Skarżyska-Kamiennej.” Natomiast w 2017 r. przedstawiono młodzieży prezentację „Włodzimierz Sedlak – honorowy obywatel miasta i patron skarżyskiej biblioteki”. A w Tygodniu Bibliotek (8 – 15 maja) zorganizowano cykl lekcji bibliotecznych z wykorzystaniem prezentacji „Znani i czytani odwiedzili Skarżysko”.

Na koniec roku 2016 Biblioteka zarejestrowała 3957 aktywnych czytelników, przy zbiorach wielkości 85.512 egzemplarzy (w tym 78.840 książek i 6672 zbiorów specjalnych).
Obecnie wśród zbiorów specjalnych znajduje się 836 tytułów audiobooków (na płytach CD w formacie mp3) do dyspozycji naszych czytelników.
W ciągu roku 2016 odwiedziło filie i oddziały biblioteczne 50.567 osób. Udostępniono i wypożyczono na zewnątrz 127.130 egz. zbiorów i materiałów bibliotecznych. Biblioteka posiadała do dyspozycji czytelników 22 tytuły czasopism w bieżącej prenumeracie.

W 2017 roku biblioteka przystąpiła do konsorcjum bibliotek, które korzystają z elektronicznej platformy do wypożyczania e-booków IBUK Libra. Usługa dla czytelników jest bezpłatna.
Ostatnim dużym osiągnięciem skarżyskiej Biblioteki było 8 maja 2017 r. – w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek – otrzymanie decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie medalu „Bibliotheca Magna Perennisque (tł. Biblioteka wielka i wieczna).
Medal ten nadawany jest organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, za wybitne dokonania lub działalność na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim. W samym województwie świętokrzyskim są tylko dwie biblioteki, które otrzymały wspomniany medal: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach i nasza w Skarżysku-Kamiennej.  W 20 października 2017 roku Biblioteka obchodziła jubileusz 70-lecia działalności.

W 2019 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  Priorytet 2. Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 nasza Biblioteka otrzymała dofinansowanie na inwestycję pt.: „Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej”. Inwestycję zrealizowano i rok 2020 siedziba Biblioteki i jednocześnie Filia nr 1 przy ul. Towarowej przywitała swoich użytkowników i czytelników w nowej odsłonie.
W latach pandemii 2020-2021 biblioteka przechodziła trudne czasy pod względem działalności i obsługi czytelników, bowiem ze względów sanitarnych wprowadzono ogólnopolskie ograniczenia w kontaktach międzyludzkich.

Na koniec roku 2021 Biblioteka zarejestrowała 2692 aktywnych czytelników, przy zbiorach wielkości 98.021 egzemplarzy (w tym 93.016 książek i 5005 zbiorów specjalnych).
Obecnie wśród zbiorów specjalnych znajduje się 1548 tytułów audiobooków (na płytach CD w formacie mp3) do dyspozycji naszych czytelników. Pandemia i ograniczona działalność bibliotek spowodowała to iż zakupiliśmy dostęp zdalny (dzięki kodom) do ponad 73 tysięcy tytułów literatury pięknej (e-booków) w Legimi, dla naszych czytelników.
W ciągu roku 2021 odwiedziło filie i oddziały biblioteczne 28 338 osób. Udostępniono i wypożyczono na zewnątrz 68.117 egz. zbiorów i materiałów bibliotecznych.
Biblioteka posiada do dyspozycji czytelników 29 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie.

 

Opracowała i aktualizowała: mgr Dorota Kolańska
 Skarżysko-Kamienna, 30 września 2022 r.

 „Dzieje ludzkie są dziejami postępu, a książka jego dźwignią”. (Władysław M. Kozłowski)

Dyrektorzy Biblioteki:
 1947 – 1952 p. Cecylia Rudka
 1952 – 1959 p. Zofia Majka
 1959 – 1970 p. Janina Sycz
 1970 – 1981 p. Teresa Zieleniec
 1981 – 2003 p. Wiesława Słomińska
od 2004 r. do chwili obecnej p. Iwona Kowaleska