You are currently viewing „Zakładeczki do bajeczki” – KONKURS

„Zakładeczki do bajeczki” – KONKURS

REGULAMIN KONKURSU

Zakładeczki do bajeczki”

1. Organizator:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej

Oddział dziecięcy Filii nr 2  – ul. Sezamkowa 23, tel. 41 25-12-134

2. Cele konkursu:
• zainteresowanie dzieci książką,
• rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych u dzieci,
• rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,

3. Adresaci konkursu:
• konkurs przeznaczony dla uczniów z  klas I-III szkół podstawowych,
• każdy z uczestników konkursu może wykonać 1 zakładkę
• prace powinny mieć postać zakładki do książki, ale mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej,
• do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane,
• każda z prac powinna zawierać: imię i nazwisko, szkołę i klasę uczestnika.

4. Kryteria oceny prac:

• pomysłowość,
• estetyka wykonania pracy,
• samodzielność wykonania.

5. Terminy:

Prace należy składać w Oddziale dziecięcym Filii nr 2 (ul. Sezamkowa 23)  do dnia 4 listopada 2019 r. włącznie.

Każda zakładka powinna mieć dołączony opis wg wzoru: imię i nazwisko autora, wiek (klasa), imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy

6. Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs.

7. Prace konkursowe oceniać będzie jury.

8. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada 2019 r. o godz. 16.00  w Filii nr 2  PiMBP przy ul. Sezamkowej 23

9. Rodzice lub opiekunowie laureata będą proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka.

[download id=”37144″]