You are currently viewing INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Skarżysko – Kamienna 04.03.2019 r.

Znak sprawy: PiMBP.II-26.1.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku – Kamiennej”

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach umowy Nr 00092/18/IB/IK z dnia 19.07.2018 r. dotyczącej dofinansowania zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ), w imieniu Zamawiającego przedstawiam informacje podane podczas otwarcia ofert.

Zgodnie z wymogiem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin wykonania zamówienia : do 30.09.2019 r .

Okres gwarancji i warunki płatności: zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym „WYDŁUZENIE OKRESU GWARANCJI I REKOJMI” jest jednym z kryteriów oceny ofert , tym samym Wykonawca będzie związany oświadczeniem woli podanym w formularzu oferty.

Jednocześnie w imieniu Zamawiającego przypominam o obowiązku złożenia – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej – oświadczenia dot. grupy kapitałowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

D Y R E K T O R

/-/ Iwona Kowaleska

PLIK DO POBRANIA:

 [download id=”34306″]