You are currently viewing Zapytanie nr 1  i odpowiedzi do projektu: Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej

Zapytanie nr 1 i odpowiedzi do projektu: Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej

  • Post category:Przetargi

Skarżysko-Kamienna 13.02.2019 r.

PiMBP.II-26.1.2019

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

==========================

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku – Kamiennej”.

Powiatowa i Miejska Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, jako prowadzący postępowanie informuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm. ), że w dniu 13.02.2019 r. wpłynęły zapytania do SIWZ ( na potrzeby niniejszego postepowania nazwane jako zapytanie Nr 1 o treści:

Na podstawie art. 38 pkt 1.1 i 1.3 oraz art. 29 pkt 1 i 2 PZP o:

  1. W związku z tym, że przedmiar robót budowlanych zamieszczony na stronie www został wykonany w nielegalnej wersji programu kosztorysowego i nie można go przekonwertować na kosztorys ath prosimy o zamieszczenie na stronie www przedmiaru robót budowlanych w formacie ath.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

przedmiary robót zostały sporządzone w oparciu o legalny program Norma PRO – tj. powszechnie znany i ceniony program do kosztorysowania;

– Zamawiający zamieścił przedmiary jako pliki PDF. PDF to bardzo popularny format zapisu dokumentów. Z definicji jest on elektroniczną wersją wydruku, a więc czymś, czego nie powinno się już zmieniać. Jeżeli jednak pojawia się potrzeba edycji dokumentu PDF, choćby w niewielkim stopniu jest to możliwe  – i to nie tylko za pomocą bardzo popularnego narzędzia – Adobe Acrobat. Pliki PDF można otworzyć i zmienić również w MS Wordzie i w wielu innych programach – w tym darmowych.

Zamawiający nie posiada programu umożliwiającego mu otworzenie plików w formacie ath. Dlatego też przedmiary zapisane są w ogólnodostępnym PDF.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż SIWZ zawiera zapis, cyt.: „Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę (w przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarze, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej)”. Wynagrodzenie w przedmiotowym postepowaniu jest ryczałtowe a Zamawiający nie wymaga złożenia z ofertą kosztorysu.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie zamieści na stronie www przedmiaru robót budowlanych w formacie ath.

Kolejne zapytanie – treść poniżej:

1.Na podstawie art. 38 pkt. 1 oraz art. 7 pkt. 1 wnioskujemy o uzupełnienie zapisu SIWZ (Umowy) o brzmienie: „Płatności realizowane będą fakturami przejściowymi wystawionymi nie częściej niż co 30 dni”.

Uzasadnienie pkt. 1

Zapis w SIWZ (Umowie ) o jednorazowej płatności za fakturę końcową preferuje duże firmy budowlane a eliminuje małe i średnie firmy budowlane. Dla dużych firm mających dostęp do kredytów nie jest to problem, natomiast dla małych i średnich jednorazowe zaangażowanie takich środków jest niemożliwe. Startując do przetargu na taki zakres robót technicznie i organizacyjnie małe i średnie firmy są w stanie bezproblemowo konkurować z dużymi firmami, natomiast finansowo już nie. Gdyby płatności były przejściowe zachowana byłaby uczciwa konkurencja.

Odpowiedź:

Zasada uczciwej konkurencji jest jedną z naczelnych (podstawowych) zasad obowiązujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z jej treścią, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Zamawiający w żaden sposób nie naruszył ww. zasady.

Należy tu zwrócić uwagę, iż przygotowując zapisy umowy Zamawiający miał na względzie :

– specyfikę przedmiotu zamówienia i sposób realizacji umowy;

– warunki oraz realia rynkowe dotyczące obszaru związanego z realizacją zamówienia.

Termin wykonania zamówienia nie jest odległy, ponadto przedmiotowe zamówienie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki te zostaną przekazane w jednej transzy na koniec robót. Powyższe nie pozwala Zamawiającemu na wprowadzenie płatności częściowych.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisu o brzmienie: „Płatności realizowane będą fakturami przejściowymi wystawionymi nie częściej niż co 30 dni”.

Do pobrania: 

[download id=”34106″]