You are currently viewing Najlepszy Czytelnik Biblioteki Dziecięcej –  X edycja.

Najlepszy Czytelnik Biblioteki Dziecięcej – X edycja.

KONKURS

„Najlepszy Czytelnik biblioteki dziecięcej”
(X edycja)

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na najlepszego czytelnika biblioteki dziecięcej.

1. Konkurs będzie trwał od 14.01.2019 do 31.05.2019 r. Realizowany będzie w oddziałach dziecięcych filii nr 1 przy ul. Towarowej 20, filii nr 2 przy ul. Sezamkowej 23, filii nr 3 – ul. Słowackiego 25 i filii nr 4 – ul. Sportowej 30.

2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież do lat 15, którzy zostaną przydzieleni do trzech kategorii wiekowych:

I. kategoria – do 7 lat
II. kategoria – 8 – 12 lat
III. kategoria – 13 – 15 lat

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

• systematyczne wypożyczanie i czytanie książek z literatury dziecięcej i młodzieżowej,
• wielokrotne wypożyczanie i czytanie tego samego tytułu książki nie będzie podlegało punktacji,
• każdy uczestnik konkursu może wypożyczyć do 5 książek jednorazowo.

4. Nie mogą brać udziału w konkursie laureaci z wcześniejszej edycji konkursu (w danej kategorii wiekowej).

5. Bibliotekarze będą rejestrować i kontrolować ilość wypożyczonych książek oraz losowo sprawdzać znajomość ich treści.

6. Przy wyborze laureatów brane pod uwagę będą:

• największa liczba przeczytanych książek w czasie trwania konkursu tj. do 31 maja 2019 r.
• umiejętność zachęcania innych do ich czytania. Mile widziane ilustracje lub recenzje do najciekawszych książek.

7. Specjalnie nagradzani będą czytelnicy, którzy przyprowadzą do biblioteki nowych, aktywnych czytelników.

8. Uroczyste spotkanie z najlepszymi czytelnikami i wręczenie nagród odbędzie się 14 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00.

9. Ochrona danych osobowych:

A. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Towarowa 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

B. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

C. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz (z zastrzeżeniem przepisów prawa) przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

D. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, telefon opiekuna, szkoła i klasa.

E. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

F. Organizator oświadcza, iż dane uczestników gry nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

G. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

H. Dane uczestników gry nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

I. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

J. Rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego laureata będą proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka.