REGULAMIN WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWĄ I MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ  im.ks.prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku – Kamiennej

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku – Kamiennej, tj. zajęciach, warsztatach, spotkaniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Bibliotekę, zwanych dalej wydarzeniami.

 2. Celem wydarzeń jest popularyzacja książki, sztuki i nauki oraz upowszechnienie dorobku kulturalnego gminy i regionu, rozwijanie talentów i zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

 3. Organizatorem wydarzeń jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku – Kamiennej.

 4. Miejscem wydarzeń i imprez bibliotecznych jest siedziba główna biblioteki oraz filie biblioteczne. Aktualna oferta wydarzeń publikowana jest na stronie internetowej Biblioteki.

 5. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. W przypadku warsztatów dla uczestników indywidualnych, kiedy organizacja wymaga dużych nakładów finansowych, Biblioteka zastrzega sobie możliwość pobrania jednorazowej opłaty wpisowej, będącej częściowym zwrotem poniesionych kosztów.

 6. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest:

 1. zapoznanie się z treścią oraz akceptacja regulaminu wydarzeń,

 2. zobowiązanie do przestrzegania postanowień regulaminu,

 3. udział w wydarzeniu oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu,

 1. Wszyscy uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Organizatora
  i przebywający na terenie, gdzie odbywają się zajęcia w ramach wydarzeń, zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegania obowiązującego na danym terenie porządku oraz postępowania zgodnie z poleceniami wydawanymi przez przedstawiciela Organizatora podczas wydarzenia.

 2. W trakcie wydarzenia oraz w drodze do i z biblioteki odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz opiekę nad dziećmi do 13 roku życia ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych – nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

 3. Udział w wydarzeniu, a tym samym – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

 4. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika wydarzenia (wizerunek, imię i nazwisko).

 5. Biblioteka, jako organizator utrwala przebieg wydarzenia w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celu informacyjno-promocyjnym statutowej działalności, poprzez zamieszczanie w kronice, na stronie internetowej www.biblioteka.24.eu na Facebooku
  https://pl-pl.facebook.com/biblioteka.skarzysko.

 6. Jeśli osoba bierze udział w wydarzeniu, Organizator uznaje, że wyraziła zgodę na nieodpłatne utrwalenie i opublikowanie swojego wizerunku w materiałach wydanych przez Organizatora lub media zewnętrzne w wyżej wskazanym zakresie.

 7. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników wydarzeń nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 8. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na publikacje swojego wizerunku, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu pisemnie dyrektorowi Biblioteki.

 9. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i prowadzącego spotkanie.

 11. Regulamin oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczestników wydarzeń są dostępne na stronie internetowej Biblioteki oraz w siedzibie Organizatora.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
  W przypadku dokonania takich zmian zobowiązuje się do poinformowania uczestników.

 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 roku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych
(uczestników wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.ks.prof. Włodzimierza Sedlaka z siedzibą : 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Towarowa 20, która jest reprezentowane przez Dyrektora Biblioteki.

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną na adres iod@biblioteka24.eu.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby organizacji wydarzeń. Udział w wydarzeniu, stanowi dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. jest dobrowolne. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika wydarzenia (wizerunek, imię i nazwisko).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika wydarzenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO” w celu:

 1. stworzenia zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego,

 2. dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych. Okres przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.ks.prof.Włodzimierza zobowiązana jest stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Okres przechowywania dokumentacji

Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, tj. przeprowadzenia i realizacji wydarzenia, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie przepisów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykazów akt).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazane członkom Komisji Konkursowej, powołanej przez Bibliotekę. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane na:

 1. stronach internetowych Organizatora i Partnerów uczestniczących w organizacji konkursu,

 2. profilu Organizatora i Partnerów na portalu społecznościowym Facebook,

 3. w wydawnictwach Biblioteki,

 4. w mediach.

Każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook, następuje transfer danych osobowych do USA i odbiorcą danych osobowych jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO – Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice i opiekunowie, posiadają prawo:

 1. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: pimbp@biblioteka24.eu, lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany w pkt. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki;

 2. prawo dostępu do treści swoich danych/danych dziecka,

 3. oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora – Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne, a udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika wydarzenia , w tym jego wizerunku.