REGULAMIN

ODDZIAŁU dla dzieci i młodzieży w FILII nr 1

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej

§ 1.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Oddziału dla dzieci i młodzieży Filii nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Skarżysku-Kamiennej, zwanego dalej „Oddziałem dziecięcym”.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Bibliotece” należy przez to rozumieć Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Skarżysku-Kamiennej.

§ 2.

1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a wypożyczanie materiałów bibliotecznych, korzystanie ze zbiorów na miejscu oraz stanowisk komputerowych
z dostępem do Internetu jest bezpłatne.

2. Czytelnia ze stanowiskami komputerowymi jest dostępna dla wszystkich osób chcących z niej korzystać, którzy dokonają zapisu do Biblioteki lub rejestracji u bibliotekarza.

3. Materiały biblioteczne mogą wypożyczać osoby, które posiadają własną kartę biblioteczną wydaną po dokonaniu zapisu do Biblioteki.

4. Przy zapisie zgłaszający się zobowiązany jest do:

1) wypełnienia karty zapisu

a/ w przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełnia i podpisuje na miejscu jeden z rodziców lub prawny opiekun dziecka (dopuszcza się wypełnienie i podpisanie karty poza Biblioteką);

b/ w przypadku osób z dysfunkcją np. wzroku, kartę może wypełnić rodzic lub opiekun tej osoby, który ponosi odpowiedzialność
za wypożyczone materiały biblioteczne;

2) okazania dokumentu tożsamości potwierdzającego dane osobowe czytelnika;

3) zapoznania się z Regulaminem określającym zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych;

4) złożenia czytelnego podpisu na karcie zapisu do Biblioteki (potwierdzając tym samym prawdziwość wpisanych danych osobowych oraz zobowiązanie się do przestrzegania Regulaminu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się do Biblioteki..

5. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o każdej zmianie danych osobowych: nazwiska, miejsca aktualnego zamieszkania lub adresu korespondencyjnego i innych danych potrzebnych do kontaktu (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

§ 3.

1. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

2. Administratorem danych osobowych czytelników jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka,
ul. Towarowa 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Biblioteki pod adresem iod@biblioteka24.eu.

3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu udostępnienia zbiorów bibliotecznych (podstawa prawna: Ustawa o bibliotekach 27 czerwca 1997 r.) oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. z późniejszymi zmianami.

4. Przetwarzanie tych danych odbywa się wyłącznie do celów związanych z działalnością statutową Biblioteki, tzn. : rejestracji czytelnika, umożliwiającej korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną, informacji o terminach zwrotów itp.); windykacji; statystyki oraz promocji czytelnictwa i Biblioteki.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usług bibliotecznych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Bibliotekę.

6. Czytelnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia umotywowanego sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto dostęp do danych jest możliwy w filiach Biblioteki lub poprzez katalog OPAC (po zalogowaniu na konto czytelnika). Usunięcie danych Czytelnika następuje na pisemny wniosek złożony w siedzibie Biblioteki – ul. Towarowa 20 lub przesłany na adres e-mail: iod@biblioteka24.eu.

§ 4.

1. Czytelnik po dokonaniu zapisu otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną ważną przez rok kalendarzowy, którą powinien okazywać przy korzystaniu z usług Biblioteki. Karty nie wolno odstępować osobom trzecim.

2. Właściciel karty zobowiązany jest do jej chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem, a także ponosi odpowiedzialność za każde jej wykorzystanie. Ewentualną utratę karty, czytelnik powinien niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub osobiście. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.

3. Wydanie nowej karty jest uwarunkowane rozliczeniem się przez czytelnika ze zobowiązań wobec Biblioteki. Ponadto Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 3 zł za wydanie nowej karty czytelnika.

4. Każdego roku czytelnik zobowiązany jest do aktualizowania swoich danych osobowych (na podstawie ważnego dokumentu tożsamości). Brak aktualizacji danych jest tożsamy z utratą ważności karty bibliotecznej.

Niestosowanie się czytelnika do powyższych ustaleń Regulaminu powoduje unieważnienie karty czytelnika Biblioteki.

§ 5.

1. Biblioteka udostępnia na zewnątrz w swoich filiach i oddziałach następujące zbiory:

1/ książki wydane po 1960 roku;

2/ literaturę na nośnikach elektronicznych (tzw. „książki mówione” – audiobooki);

3/ broszury, komiksy i czasopisma.

2. Zbiory zgromadzone w Oddziale dziecięcym udostępniane są w wolnym dostępie do półek. Egzemplarze materiałów bibliotecznych udostępnianych czytelnikowi rejestruje dyżurujący bibliotekarz.

3. Czytelnik nie może wynosić wybranych materiałów bibliotecznych poza Oddział dziecięcy, bez uprzedniego zarejestrowania ich w komputerowej bazie wypożyczeń.

§ 6.

1. Po okazaniu ważnej, własnej karty czytelnika Biblioteki, można wypożyczyć ze zbiorów Oddziału dziecięcego w Filii nr 1:

6 książek na okres 30 dni z możliwością prolongowania daty ich zwrotu. W przypadku lektur szkolnych oraz książek poszukiwanych okres wypożyczenia może być skrócony do 20 dni. Jednak cały okres wypożyczenia książki nie może przekroczyć 60 dni.

2. W szczególnych przypadkach bibliotekarz – za zgodą Dyrektora Biblioteki – może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby materiałów.

§ 7.

1. Czytelnik może prosić o rezerwację wybranych materiałów bibliotecznych pod warunkiem, że odbiór ich nastąpi w ciągu 3 dni. Po upływie tego terminu odłożone egzemplarze wypożycza się innemu czytelnikowi lub włącza do zbiorów.

2. Bibliotekarz dyżurujący w Oddziale dziecięcym ma prawo:

1) odmówić przesunięcia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeśli zgłoszenie prolongaty wpłynęło po terminie zwrotu lub oczekują na te materiały inni czytelnicy;

2) skrócić termin zwrotu (szczególnie w przypadku lektur szkolnych oraz książek poszukiwanych);

3) wstrzymać wypożyczenia na czas określony, a w przypadkach systematycznego nieprzestrzegania Regulaminu pozbawić czytelnika prawa korzystania z usług Biblioteki.

3. W sprawach, o których mowa w ust.2 czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

§ 8.

1. Za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ponad termin określony w niniejszym Regulaminie Biblioteka pobiera opłatę regulaminową
w wysokości:

3,00 zł od książki za każdy miesiąc po terminie zwrotu (po 1,00 zł za każde 10 dni robocze)

2. Wpłaty wynikające z Regulaminu w stosunku do czytelników niepełnoletnich, wnoszone są przez ich rodziców lub opiekunów prawnych
(§ 2. ust.3 pkt. 1 a/ niniejszego Regulaminu).

3. Nieuiszczenie kwoty naliczonej z tytułu przetrzymania materiałów bibliotecznych powoduje pozbawienie czytelnika możliwości wypożyczania oraz korzystania z innych usług Biblioteki do czasu uregulowania należności.

4. Na kwoty wpłacane przez czytelników Biblioteka wydaje pokwitowanie.

5. Biblioteka wysyła upomnienia do czytelników przetrzymujących materiały biblioteczne. Jeśli czytelnik mimo wysłanych upomnień nie dokona zwrotu przetrzymywanych materiałów i nie uiści należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń w oparciu o właściwe przepisy prawa.

§ 9.

1. Czytelnik zobowiązany jest do:

1) pozostawienia w miejscu do tego przeznaczonym wierzchniego okrycia, dużych toreb, teczek, plecaków. Za rzeczy osobiste pozostawione w pomieszczeniach bibliotecznych bez nadzoru Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności;

2) zgłoszenie bibliotekarzowi przed wypożyczeniem materiałów bibliotecznych wszelkich zauważonych uszkodzeń, zniszczeń itp.;

3) terminowego zwrotu lub prolongowania terminu zwrotu materiałów wypożyczonych;

4) poszanowania materiałów bibliotecznych będących własnością Biblioteki utrzymywanej ze środków publicznych;

5) zgłoszenia bibliotekarzowi materiałów własnych, z których chce skorzystać w czytelni lub na stanowisku komputerowym.

§ 10.

1. Czytelnik powinien niezwłocznie zgłosić uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych i w ustalonym terminie odkupić identyczne wydanie lub nowsze.

2. Oddział dziecięcy może przyjąć od czytelnika inną książkę w zamian za zagubioną lub zniszczoną. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz, oceniając potrzeby oddziału.

3. Do czasu uregulowania zobowiązań wynikających z zagubienia lub zniszczenia przez czytelnika materiałów bibliotecznych Biblioteka
ma prawo
odmówić dalszego wypożyczania, a nawet korzystania z innych usług Biblioteki.

§ 11.

1. Aby uzyskać miejsce i dostęp do stanowiska komputerowego należy oddać w depozyt dyżurującemu bibliotekarzowi własną, ważną kartę biblioteczną. W przypadku jednorazowego korzystania ze stanowiska należy zarejestrować się u bibliotekarza okazując swój dokument tożsamości.

2. Korzystających ze stanowisk komputerowych obowiązuje:

1/ niezwłoczne zgłoszenie ewentualnych uszkodzeń sprzętu, nośnika elektronicznego, problemów z oprogramowaniem;

2/ poinformowanie bibliotekarza o zakończeniu pracy na stanowisku komputerowym;

3/ zakaz przegrywania baz na nośniki komputerowe, instalacji własnego oprogramowania, dokonywania zmian w oprogramowaniu.

3. Korzystanie ze stanowiska komputerowego czytelnik ustala z dyżurującym bibliotekarzem (na czas nie dłuższy niż 2 godziny). Bibliotekarz może skrócić czas korzystania do 1 godziny, w przypadku dużego zainteresowania lub przedłużyć ponad 2 godziny, o ile nie ma oczekujących na korzystanie ze stanowisk.

§ 12.

1. W pomieszczeniach Biblioteki zabrania się: palenia tytoniu (także e-papierosów), picia napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających, a w pomieszczeniach służących do obsługi czytelników także spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

2. Zabrania się przebywania na terenie Biblioteki osobom:

1/ będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

2/ które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelnikom i pracownikom Biblioteki.

3. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy Biblioteki mają prawo interwencji.

4. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.

§ 13.

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.