REGULAMIN CZYTELNI w FILII nr 1

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej

§ 1.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Czytelni Filii nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej, zwanej dalej „Czytelnią”. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Bibliotece” należy przez to rozumieć Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Skarżysku-Kamiennej.

§ 2.

1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a wypożyczanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz korzystanie ze stanowisk komputerowych
z dostępem do Internetu jest bezpłatne. Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób chcących z niej korzystać, którzy uprzednio dokonają zapisu do Biblioteki lub rejestracji u bibliotekarza.

2. Czytelnia, jej zbiory i wyposażenie mogą być wykorzystywane tylko zgodnie ze statutem Biblioteki.

3. Osoby korzystające z Czytelni obowiązuje:

pozostawienie w miejscu do tego przeznaczonym wierzchniego okrycia, dużych toreb, teczek, plecaków itp. Za rzeczy osobiste pozostawione w pomieszczeniach bibliotecznych bez nadzoru Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności;

zachowanie ciszy i nie korzystanie z telefonów komórkowych;

zgłoszenie bibliotekarzowi wnoszonych wydawnictw własnych;

zakaz palenia tytoniu (w tym także e-papierosów) i zażywania środków odurzających; spożywania posiłków i napojów przy stolikach

oraz wynoszenia materiałów bibliotecznych będących własnością Biblioteki poza pomieszczenie Czytelni.

§ 3.

1. Z Czytelni można korzystać na podstawie aktualnej karty bibliotecznej. W czasie korzystania karta czytelnika zdeponowana jest na stanowisku bibliotekarza.

W przypadku jednorazowego korzystania ze zbiorów Czytelni należy zarejestrować się u bibliotekarza okazując swój dokument tożsamości.

2. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić czy kartą posługuje się jej właściciel, prosząc korzystającego o okazanie innego dokumentu tożsamości (ze zdjęciem).

3. Aby uzyskać miejsce i dostęp do stanowiska komputerowego należy oddać w depozyt dyżurującemu bibliotekarzowi własną kartę biblioteczną, natomiast

w przypadku jednorazowego korzystania ze stanowiska należy zarejestrować się u bibliotekarza okazując swój dokument tożsamości.

§ 4.

1. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

2. Administratorem danych osobowych czytelników jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka,
ul. Towarowa 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Biblioteki pod adresem iod@biblioteka24.eu.

3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu udostępnienia zbiorów bibliotecznych (podstawa prawna: Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.) oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. z późniejszymi zmianami.

4. Przetwarzanie tych danych odbywa się wyłącznie do celów związanych z działalnością statutową Biblioteki, tzn. : rejestracji czytelnika, umożliwiającej korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną, informacji o terminach zwrotów itp.); windykacji; statystyki oraz promocji czytelnictwa i Biblioteki.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usług bibliotecznych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Bibliotekę.

6. Czytelnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia umotywowanego sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto dostęp do danych jest możliwy w filiach Biblioteki lub poprzez katalog OPAC (po zalogowaniu na konto czytelnika). Usunięcie danych Czytelnika następuje na pisemny wniosek złożony w siedzibie Biblioteki – ul. Towarowa 20 lub przesłany na adres e-mail: iod@biblioteka24.eu.

§ 5.

1. Czytelnia udostępnia na miejscu:

1/ księgozbiór popularnonaukowy ze wszystkich dziedzin wiedzy;

2/ prasę bieżącą oraz egzemplarze prasy przechowywane do 1 roku po ich publikacji;

3/ wydawnictwa elektroniczne lub dostęp do nich;

4/ regionalia tj. dokumenty życia społecznego i materiały biblioteczne dotyczące regionu;

5/ wybrane czasopisma oprawne z XX wieku;

6/ książki szczególnie cenne i poszukiwane, które Biblioteka posiada w małej ilości egzemplarzy;

2. Materiały biblioteczne zgromadzone w Czytelni podaje wyłącznie bibliotekarz. Czytelnik może samodzielnie wybierać tylko egzemplarze prasy bieżącej,

które udostępniane są w wolnym dostępie do półek.

3. Czytelnia może udostępnić na zewnątrz nieoprawne numery czasopism oraz egzemplarze prasy bieżącej, z wyłączeniem aktualnego numeru.

Egzemplarze wypożyczane przez czytelnika na zewnątrz muszą być zarejestrowane przez dyżurującego bibliotekarza.

4. W Czytelni można korzystać z materiałów własnych po uprzednim zgłoszeniu ich dyżurującemu bibliotekarzowi.

5. Wydawnictwa, z których czytelnik skorzystał powinny być przez niego odłożone we wskazane miejsce lub przekazane bezpośrednio bibliotekarzowi.

6. Przed opuszczeniem Czytelni, korzystający zwraca powierzone mu materiały i otrzymuje zwrot zdeponowanej karty bibliotecznej.

§ 6.

1. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie materiałów bibliotecznych, z których korzysta inny czytelnik lub czasowo niedostępnych. Może także zamówić materiały do skorzystania w dniu następnym. Bibliotekarz przyjmuje zamówienie na materiały biblioteczne nie później niż na godzinę przed zamknięciem Czytelni. Zamówienia po tym czasie będą realizowane następnego dnia.

2. Czytelnia może przyjmować zamówienia na materiały biblioteczne z innych bibliotek w kraju. Realizuje je nieodpłatnie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych i udostępnia na miejscu. Za sprowadzone z innych bibliotek dokumenty wtórne należność pokrywa czytelnik zamawiający (zgodnie z kosztami przesyłki, za pokwitowaniem).

§ 7.

1. Czytelnia w Filii nr 1 umożliwia korzystanie ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Dostęp do sieci Internet w Bibliotece służy zaspokajaniu

potrzeb informacyjnych i edukacyjnych użytkowników. Zabrania się wykorzystywania go do celów komercyjnych, a także sprzecznych z obowiązującym

prawem, w tym prawem dotyczącym ochrony dóbr osobistych, prawem autorskim oraz wyszukiwania i rozpowszechniania treści nieobyczajnych.

2. Korzystających ze stanowisk komputerowych obowiązuje:

1/ niezwłoczne zgłoszenie ewentualnych uszkodzeń sprzętu elektronicznego, problemów z oprogramowaniem;

2/ poinformowanie bibliotekarza o zakończeniu pracy na stanowisku komputerowym;

3/ zakaz przegrywania baz na nośniki komputerowe, instalacji własnego oprogramowania, dokonywania zmian w oprogramowaniu.

3. Czas korzystania ze stanowiska komputerowego ustalono na nie dłuższy niż 2 godziny. Dyżurujący Bibliotekarz może skrócić czas korzystania do 1 godziny, w przypadku dużego zainteresowania lub przedłużyć ponad 2 godziny, o ile nie ma osób oczekujących na korzystanie ze stanowisk.

4. Bibliotekarz dyżurujący w Czytelni ma prawo odmówić korzystania ze stanowiska komputerowego czytelnikowi nieprzestrzegającemu zasad określonych
w Regulaminie.

§ 8.

1. W Czytelni możliwe jest – po uprzednim zgłoszeniu dyżurującemu bibliotekarzowi – korzystanie z bezprzewodowego dostępu do Internetu (praca na własnym urządzeniu przenośnym). Urządzenie, za pomocą którego czytelnik zamierza połączyć się z siecią musi być wyposażone
w kartę WIFI w standardzie 802.11 b/g/n skonfigurowaną przez czytelnika. Czytelnicy korzystający z własnego urządzenia są odpowiedzialni za bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji na swoim urządzeniu.

2. Czytelnik korzystający z Internetu nie może podejmować działań mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu do zasobów sieci lub komputerów (np. podszywanie się pod innych użytkowników, monitorowanie łącz lub skanowanie portów). Niedopuszczalne są działania mające na celu m.in. pobieranie i udostępnianie w sieci nielegalnych plików muzycznych, video lub oprogramowania.

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bądź wyrządzone przez czytelnika, wynikające z korzystania
z udostępnionych na stanowiskach komputerowych aplikacji oraz usługi dostępu do sieci Internet, a w szczególności za:

1/ brak dostępu do usług internetowych (np. strony WWW, poczty) lub nieprawidłowe ich działanie;

2/ utratę danych użytkownika korzystającego z usług internetowych oraz aplikacji;

3/ nieuprawniony dostęp osób trzecich do urządzenia przenośnego należącego do czytelnika, wynikły z pozostawienia urządzenia bez kontroli lub udostępnienia go w sieci komputerowej;

4/ uszkodzeń powstałych w wyniku niepoprawnej konfiguracji urządzenia czytelnika.

4. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy, w trakcie użytkowania zasobów Internetu oraz stanowiska komputerowego.

§ 9.

1. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z wydawnictw informacyjnych, publikacji elektronicznych, katalogu on-line, baz elektronicznych oraz sprzętu komputerowego.

2. Na fotografowanie rysunków, schematów, planów i innych materiałów bibliotecznych Czytelnik powinien uzyskać zgodę dyżurującego bibliotekarza.

3. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania udostępnionych mu materiałów oraz sprzętu. Zauważone uszkodzenia winien zgłosić bibliotekarzowi przed skorzystaniem z nich.

4. Czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową za powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych i sprzętu. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości uszkodzonego materiału bibliotecznego lub sprzętu.

5. Do czasu uregulowania zobowiązań wynikających ze zniszczenia przez czytelnika materiałów bibliotecznych lub sprzętu Biblioteka zawiesza jego prawo do korzystania z usług bibliotecznych.

§ 10.

1. Użytkownicy Czytelni mogą korzystać z odpłatnych usług uzyskując:

a) wydruk wybranych pozycji z Internetu, pakietu biurowego oraz wydawnictw elektronicznych;

b) skany i kserokopie z wybranych materiałów bibliotecznych;

c) kserokopie fragmentów opublikowanych utworów.

2. Nie przyjmuje się zamówień na kserokopie publikacji wydanych przed 1950 rokiem, egzemplarzy w złym stanie zachowania oraz o dużym formacie i objętości.

3. Biblioteka wydaje pokwitowania na sumy wpłacone przez czytelnika (z tytułu uszkodzeń lub za usługi płatne wg. Cennika).

§ 11.

1. W pomieszczeniach Biblioteki zabrania się: palenia tytoniu (także e-papierosów), picia napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających, a w pomieszczeniach służących do obsługi czytelników także spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

2. Zabrania się przebywania na terenie Biblioteki osobom:

1/ będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

2/ które swoim zachowaniem zakłócają pracę innym czytelnikom i pracownikom Biblioteki.

3. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy Biblioteki mają prawo interwencji.

4. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.

§ 12.

1. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może spowodować pozbawienie czytelnika korzystania z Czytelni na czas określony.

2. W przypadku o którym mowa w ust.1 czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

§ 13.

1. Czytelnik może zgłaszać wnioski i uwagi w formie pisemnej.

2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.