Nazwa podmiotu: Powiatowa i Miejska Biblioteka w Skarżysku-Kamiennej

Data sporządzenia: 11.03.2021 r.

Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności i pracownik ds. informatyzacji Łukasz Kwiecień

Zatwierdził: Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przyjmuje się „plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.

Powiatowa i Miejska Biblioteka w Skarżysku-Kamiennej dostrzega konieczność zapewnienia szczególnej opieki oraz podjęcia szczególnych działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi korzystać z życia publicznego.

Lp. Zakres działalności Realizujący zadania wynikające
z art.6 ustawy
Sposób realizacji Termin realizacji
1. Przekazanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności oraz informacji o zakresie zadań Koordynator do spraw dostępności i pracownik do spraw informatyzacji Publikacja informacji na stronie internetowej: biblioteka24.eu Luty 2021
2. Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 Koordynator do spraw dostępności i pracownik do spraw informatyzacji Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Skarżysku-Kamiennej Luty 2021
3. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie architektonicznym, cyfrowymi informacyjno –komunikacyjnym. Koordynator do spraw dostępności i pracownik do spraw informatyzacji Dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG w stopniu częściowo zgodnym, zapewnienie informacji w zakresie rozkładu pomieszczeń w budynku. Realizacja w całym okresie działania
4. Analiza stanu budynku pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy. Koordynator do spraw dostępności i pracownik do spraw informatyzacji Przegląd stanu dostosowania budynków w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Luty 2021
5. Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania budynków Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej do minimalnych wymagań dotyczących dostępności Koordynator do spraw dostępności i pracownik do spraw informatyzacji Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wynikające z art.6 ustawy Luty 2021
6. Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w Urzędzie w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia. Koordynator do spraw dostępności i pracownik do spraw informatyzacji Koordynator ds. dostępności i pracownik ds. informatyzacji stronie internetowej biblioteki wynikających z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego (zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, lub zapewnienie wsparcia technicznego, zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej) Luty 2021
7. Monitorowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Skarżysku-Kamiennej, o której mowa w art. 14 ust.1 ustawy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Koordynator do spraw dostępności i pracownik do spraw informatyzacji Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier, zapobieganie ich powstawaniu. Realizacja w całym okresie działania
8. Uzyskanie danych zbiorczych do raportu Koordynator do spraw dostępności i pracownik do spraw informatyzacji Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych nieprawidłowości. Luty 2021
9. Sporządzenie Raportu
o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art.11 ustawy
Koordynator do spraw dostępności i pracownik do spraw informatyzacji Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia przez Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Skarżysku-Kamiennej, podanie treści Raportu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Skarżysku-Kamiennej. Marzec 2021