KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych (czytelnicy)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.ks.prof. Włodzimierza Sedlaka z siedzibą : 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Towarowa 20, która jest reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki.

  1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem iod@biblioteka24.eu.

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Podstawą zapisania Czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie niezbędnych danych osobowych. Dane osobowe Czytelnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego są zapisywane i przechowywane na karcie zapisu i w dokumentacji Biblioteki.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez bibliotekę w celu umożliwienia korzystania z usług biblioteki, prowadzenia badań czytelniczych i statystycznych, działalności zmierzającej do upowszechnienia czytelnictwa, umożliwienia dochodzenia należności i odszkodowań przewidzianych regulaminem. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą wykorzystane w celach innych niż wymienione wyżej.

Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych. Okres przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka zobowiązana jest stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 li. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), a określonego w ustawie o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1479).

  1. Okres przechowywania dokumentacji

Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, tj.w okresie korzystania z usług biblioteki dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, o ile Czytelnik uregulował wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki.

Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie przepisów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykazów akt ).

  1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa

Dane osobowe czytelników/opiekunów nieletnich mogą być przekazywane na podstawie przepisów prawa, w tym do Krajowego Rejestru Długów – zgodnie z ustawą z dnia 9.04.2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, lub umów – w tym dostawcy systemu bibliotecznego LIBRA (firmie MOL Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. Śląska 35-37.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO mają Państwo :

Czytelnik ma prawo  do  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  (art. 15 Rozporządzenia), do ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), usunięcia (art. 17 Rozporządzenia,  pod  warunkiem,  że  zwrócił  wszystkie  materiały  i uregulował zobowiązania wynikające z Regulaminu), ograniczenia (art.18 Rozporządzenia), wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo przenoszenia danych (art. 20  Rozporządzenia).

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora – Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czytelnikowi  przysługuje  również  prawo  do  cofnięcia  zgody  na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (wynikającym z przepisów prawa, wskazanych w pkt. 3 klauzuli). Podanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązków wynikających z ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1479), a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji celu, czyli korzystania z usług biblioteki.