You are currently viewing Ogłoszenie – Praca w bibliotece

Ogłoszenie – Praca w bibliotece

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej

ogłasza nabór na stanowisko: młodszy bibliotekarz

1. Adres pracodawcy: Skarżysko-Kamienna, ul. Towarowa 20

2. Oferowana umowa o pracę: etat

3. Czas trwania oferty: 28.12.2020 – 27.02.2021 r.

4. Wymagania:  od kandydatów oczekujemy

– wykształcenia wyższego humanistycznego (preferowane kierunki: bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, kulturoznawstwo, polonistyka, historia) ;

– znajomości przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek (ustawa o bibliotekach, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie praw autorskich
i praw pokrewnych) ;

– umiejętności obsługi komputera i innych urządzeń technicznych, swobodne korzystanie z internetu oraz znajomości zasad opracowywania zbiorów
w formacie MARC21. Wskazana znajomość zasobów regionalnych bibliotek publicznych, zagadnień w zakresie prowadzenia ewidencji zbiorów oraz znajomość systemu bibliotecznego KOHA ;

– znajomości mediów społecznościowych i podstawowych narzędzi informacyjnych, umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach, samodzielności, dokładności i sprawnej realizacji powierzonych zadań ;

– umiejętności pracy w zespole, zaangażowania w pracę, komunikatywności oraz umiejętności pracy z czytelnikiem. Wskazana umiejętność promocji działań bibliotecznych zmierzających do podniesienia czytelnictwa ;

– mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z bieżącą obsługą użytkownika instytucji.

5. Wymagane dokumenty:

* CV i list motywacyjny

* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje

* kopie świadectw pracy potwierdzające okresy zatrudnienia

* własnoręcznie podpisane oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w CV, niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa dla potrzeb procesu naboru na wolne stanowisko pracy oraz przyszłych rekrutacji w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skarżysku-Kamiennej.

6. Wymagane dokumenty do dnia 27 lutego 2021 roku można przesłać pocztą
z dopiskiem „
Praca w bibliotece” na adres:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka
ul. Towarowa 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

lub pocztą elektroniczną:  dyrektor@biblioteka24.eu   ;   pimbp@biblioteka24.eu

7. Aplikując na ww. stanowisko, oświadcza Pani/Pan, że znana jest jej/jemu treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

8. Złożonych dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy Dokumenty nie spełniające wymagań zawartych w ofercie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

9. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi Kandydatami. Niepoinformowanie Kandydata o wynikach rekrutacji jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.

10. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla kandydatów na wolne stanowisko pracy

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej zwanym RODO, informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks .prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej, ul. Towarowa 20, reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki.
  2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontaktować się można pod adresem: iod@biblioteka24.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na jakie Pan/Pani złożył/a dokumenty. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonych przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych (art.6 ust.1 lit a) RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  4. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników. Wyrażona na to zgoda (art.6 ust.1 lit a) RODO) może być odwołana w dowolnym czasie.