You are currently viewing INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  • Post category:Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku – Kamiennej”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) i n f o r m u j ę , że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: 

[download id=”34453″]