You are currently viewing Zmiana Nr 1 do SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie terminu

Zmiana Nr 1 do SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie terminu

 • Post category:Przetargi

Skarżysko-Kamienna 18.02.2019 r.

PiMBP.II-26.1.2019

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku – Kamiennej”.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ); informuję o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Dotyczy zał. nr 1 Warunki przetargowe –

ROZDZIAŁ 24: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

w SIWZ jest:

po zmianie – zapis obowiązujący

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2019 r. o godz. 12.00. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie – gabinet dyrektora w dniu 20.02.2019 r. o godz. 12.10 Otwarcie ofert jest jawne.

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 04.03.2019 r. o godz. 12.00. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie – gabinet dyrektora w dniu 04.03.2019 r. o godz. 12.10 Otwarcie ofert jest jawne.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Uzasadnienie: Z uwagi na pytania, jakie wpłynęły odnośnie przedmiotowego zamówienia zachodzi konieczność przekazania ich do projektanta. Tym samym niezbędny jest dodatkowy czas zarówno dla Zamawiającego, jak i Wykonawców. Biorąc powyższe pod uwagę zmiana SIWZ w powyższym zakresie jest zasadna. Zamawiający zamieścił również zmianę w ww. zakresie w ogłoszeniu o zamówieniu.

Jednocześnie Zamawiający wzywa adresatów niniejszego pisma wymienionych wg rozdzielnika do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dot. daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj. (41) 25 12 037 lub drogą elektroniczną na adres: dyrektor@biblioteka24.eu .

D Y R E K T O R

/-/ Iwona Kowaleska

Do pobrania

 1. [download id=”34183″]
 2. [download id=”34186″]