You are currently viewing OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

  • Post category:Przetargi

Ogłoszenie nr 509902-N-2019 z dnia 2019-02-04 r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka: „Przebudowa i
modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku –
Kamiennej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-20, godzina: 12:00,

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu:
[download id=”34030″]

1. Warunki przetargowe zał. nr 1
[download id=”33977″]

2. Druk oferty wykonania  zał. nr 2.
[download id=”33980″]

3. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zał. nr 3. 
[download id=”33983″]

4. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zał. nr4.
[download id=”33989″]

5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – zał. nr 5
[download id=”33992″]

6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, zał. nr 6.
[download id=”33995″]

7. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – zał. nr 7.
[download id=”33998″]

8. Wykaz osób – zał. nr 8 
[download id=”34002″]

9. Dokumentacja projektowa:

1/ projekt budowlany – branża budowlana – zał. nr 9-1.
[download id=”34004″]

2/ projekt budowlany – branża elektryczna – zał. nr 9-2.
[download id=”34007″]

3/ projekt budowlany – branża sanitarna – zał. nr 9-3.
[download id=”34009″]

10. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych   SSTWiORB: 

1/ branża budowlana – zał. nr 10-1.
[download id=”34011″]

2/ branża elektryczna – zał. nr 10-2.
[download id=”34014″]

3/ branża sanitarna – zał. nr 10-3.
 [download id=”34016″]

11. Przedmiar robót:

1/ branża budowlana – zał. nr 11-1
[download id=”34019″]

2/ branża elektryczna – zał. nr 11-2;
[download id=”34022″]

3/ branża sanitarna – zał. nr 11-3.
[download id=”34025″]

12. Charakterystyka energetyczna – zał. nr 12.
[download id=”34027″]