OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 509902-N-2019 z dnia 2019-02-04 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka: „Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku […]

Ogłoszenie nr 509902-N-2019 z dnia 2019-02-04 r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka: „Przebudowa i
modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku –
Kamiennej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-20, godzina: 12:00,

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu:

Pobierz “ZP400-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf” ZP400-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf – Pobrano 141 razy – 192 KB


1. Warunki przetargowe zał. nr 1

Pobierz “zał.-1-SIWZ-warunki-przetargowe.docx” zał.-1-SIWZ-warunki-przetargowe.docx – Pobrano 186 razy – 262 KB

2. Druk oferty wykonania  zał. nr 2.

Pobierz “zał-2-oferta.docx” zał-2-oferta.docx – Pobrano 135 razy – 41 KB

3. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zał. nr 3. 

Pobierz “zał.-3-oświadczenie-że-wykonawca-nie-podlega-wykluczeniu-1.docx” zał.-3-oświadczenie-że-wykonawca-nie-podlega-wykluczeniu-1.docx – Pobrano 105 razy – 23 KB

4. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zał. nr4.

Pobierz “zał.-4-oświadczenie-że-wykonawca-spełnia-warunki-udzialu-w-postępowaniu-1.docx” zał.-4-oświadczenie-że-wykonawca-spełnia-warunki-udzialu-w-postępowaniu-1.docx – Pobrano 118 razy – 22 KB

5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – zał. nr 5

Pobierz “zał.-nr-5-zobowiązanie-podmiotu-trzeciego-1.docx” zał.-nr-5-zobowiązanie-podmiotu-trzeciego-1.docx – Pobrano 106 razy – 26 KB

6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, zał. nr 6.

Pobierz “zał.-6-oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej-3.docx” zał.-6-oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej-3.docx – Pobrano 108 razy – 25 KB

7. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – zał. nr 7.

Pobierz “zał.-7-ist.-post.-umowy.docx” zał.-7-ist.-post.-umowy.docx – Pobrano 121 razy – 60 KB

8. Wykaz osób – zał. nr 8 

Pobierz “zał.-Nr-8-Wykaz-osób-1.docx” zał.-Nr-8-Wykaz-osób-1.docx – Pobrano 116 razy – 32 KB

9. Dokumentacja projektowa:

1/ projekt budowlany – branża budowlana – zał. nr 9-1.

Pobierz “zał. 9 - 1 Dokumentacja projektowa - branża budowlana” zał. 9 - 1 Dokumentacja projektowa - branża budowlana.zip – Pobrano 231 razy – 37 MB


2/ projekt budowlany – branża elektryczna – zał. nr 9-2.

Pobierz “zał. 9 - 2 Dokumentacja projektowa - Branża ELEKTRYCZNA” zał. 9 - 2 Dokumentacja projektowa - Branża ELEKTRYCZNA.zip – Pobrano 180 razy – 6 MB

3/ projekt budowlany – branża sanitarna – zał. nr 9-3.

Pobierz “zał. 9 - 3 Dokumentacja projektowa - branża sanitarna” zał. 9 - 3 Dokumentacja projektowa - branża sanitarna.zip – Pobrano 156 razy – 2 MB

10. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych   SSTWiORB: 

1/ branża budowlana – zał. nr 10-1.

Pobierz “zał. 10 -1 SSTWiORB branża budowlana” zał. 10 -1 SSTWiORB branża budowlana.zip – Pobrano 137 razy – 998 KB

2/ branża elektryczna – zał. nr 10-2.

Pobierz “zał.-10-2-SSTWiORB-Branża-elektryczna.docx” zał.-10-2-SSTWiORB-Branża-elektryczna.docx – Pobrano 125 razy – 212 KB

3/ branża sanitarna – zał. nr 10-3.
 

Pobierz “zał. 10 - 3 SSTWiORB branża sanitarna” zał. 10 - 3 SSTWiORB branża sanitarna.zip – Pobrano 122 razy – 575 KB


11. Przedmiar robót:

1/ branża budowlana – zał. nr 11-1

Pobierz “zał.-11-1-Przedmiar-robót-braża-budowlana.pdf” zał.-11-1-Przedmiar-robót-braża-budowlana.pdf – Pobrano 190 razy – 271 KB


2/ branża elektryczna – zał. nr 11-2;

Pobierz “zał.-11-2-PRZEDMIAR-robót-branża-elektryczna-i-teletechniczna.pdf” zał.-11-2-PRZEDMIAR-robót-branża-elektryczna-i-teletechniczna.pdf – Pobrano 157 razy – 216 KB


3/ branża sanitarna – zał. nr 11-3.

Pobierz “zał.-11-3-Przedmiar-robot-branża-sanitarna.pdf” zał.-11-3-Przedmiar-robot-branża-sanitarna.pdf – Pobrano 159 razy – 141 KB


12. Charakterystyka energetyczna – zał. nr 12.

Pobierz “zał. 12 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA” zał. 12 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.zip – Pobrano 122 razy – 231 KB