REGULAMIN

CZYTELNI INTERNETOWEJ w FILII nr 2

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej

§ 1.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Czytelni Internetowej Filii nr 2 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej, zwanej dalej „Czytelnią Internetową”.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Bibliotece” należy przez to rozumieć Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Skarżysku-Kamiennej.

§ 2.

1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a wypożyczanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz korzystanie ze stanowisk komputerowych
z dostępem do Internetu jest bezpłatne.

2. Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób chcących z niej korzystać i którzy dokonają zapisu do Biblioteki lub rejestracji u bibliotekarza.

3. Osoby korzystające z Czytelni Internetowej obowiązuje:

pozostawienie w miejscu do tego przeznaczonym wierzchniego okrycia, teczek, plecaków itp. Za rzeczy osobiste pozostawione
w pomieszczeniach bibliotecznych bez nadzoru Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności;

zachowanie ciszy i nie korzystanie z telefonów komórkowych;

zakaz palenia tytoniu (w tym także e-papierosów) i zażywania środków odurzających; oraz spożywania posiłków i napojów przy stolikach.

§ 3.

1. Z Czytelni Internetowej można korzystać na podstawie aktualnej karty bibliotecznej. W czasie korzystania karta czytelnika zdeponowana jest na stanowisku bibliotekarza. W przypadku jednorazowego korzystania ze stanowisk komputerowych należy zarejestrować się u bibliotekarza okazując swój dokument tożsamości.

2. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić czy kartą czytelnika posługuje się jej właściciel, prosząc korzystającego o okazanie innego dokumentu tożsamości (ze zdjęciem).

§ 4.

1. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

2. Administratorem danych osobowych czytelników jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka,
ul. Towarowa 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Biblioteki pod adresem iod@biblioteka24.eu.

3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu udostępnienia zbiorów bibliotecznych (podstawa prawna: Ustawa o bibliotekach 27 czerwca 1997 r.) oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. z późniejszymi zmianami.

4. Przetwarzanie tych danych odbywa się wyłącznie do celów związanych z działalnością statutową Biblioteki, tzn.: rejestracji czytelnika, umożliwiającej korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną, informacji o terminach zwrotów itp.); windykacji; statystyki oraz promocji czytelnictwa i Biblioteki.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usług bibliotecznych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Bibliotekę.

6. Czytelnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia umotywowanego sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto dostęp do danych jest możliwy w filiach Biblioteki lub poprzez katalog OPAC (po zalogowaniu na konto czytelnika). Usunięcie danych Czytelnika następuje na pisemny wniosek złożony w siedzibie Biblioteki – ul. Towarowa 20 lub przesłany na adres e-mail: iod@biblioteka24.eu.

§ 5.

1. Czytelnia Internetowa umożliwia użytkownikom Biblioteki korzystanie ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

2. Dostęp do sieci Internet w Bibliotece służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych użytkowników. Zabrania się wykorzystywania go do celów komercyjnych, a także sprzecznym z obowiązującym prawem, w tym prawem dotyczącym ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego oraz wyszukiwania i rozpowszechniania treści nieobyczajnych.

3. Korzystających ze stanowisk komputerowych obowiązuje:

1/ niezwłoczne zgłoszenie ewentualnych uszkodzeń sprzętu elektronicznego, problemów z oprogramowaniem;

2/ poinformowanie bibliotekarza o zakończeniu pracy na stanowisku komputerowym;

3/ zakaz przegrywania baz na nośniki komputerowe, instalacji własnego oprogramowania, dokonywania zmian w oprogramowaniu.

4. Korzystanie ze stanowiska komputerowego czytelnik ustala z dyżurującym bibliotekarzem (na czas nie dłuższy niż 2 godziny). Bibliotekarz może skrócić czas korzystania do 1 godziny, w przypadku dużego zainteresowania lub przedłużyć ponad 2 godziny, o ile nie ma oczekujących na korzystanie ze stanowisk.

5. Bibliotekarz dyżurujący ma prawo odmówić korzystania ze stanowiska komputerowego czytelnikowi nieprzestrzegającemu zasad określonych
w Regulaminie.

§ 6.

1. W Czytelni Internetowej możliwe jest – po uprzednim zgłoszeniu dyżurującemu bibliotekarzowi – korzystanie z bezprzewodowego dostępu do Internetu (praca na własnym urządzeniu przenośnym). Urządzenie, za pomocą którego czytelnik zamierza połączyć się z siecią musi być wyposażone w kartę WIFI w standardzie 802.11 b/g/n skonfigurowaną przez czytelnika.

Czytelnicy korzystający z własnego urządzenia są odpowiedzialni za bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji na swoim urządzeniu.

2. Czytelnik korzystający z Internetu nie może podejmować działań mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu do zasobów sieci lub komputerów (np. podszywanie się pod innych użytkowników, monitorowanie łącz lub skanowanie portów). Niedopuszczalne są działania mające na celu m.in. pobieranie i udostępnianie w sieci nielegalnych plików muzycznych, video lub oprogramowania.

§ 7.

1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bądź wyrządzone przez czytelnika, wynikające z korzystania
z udostępnionych na stanowiskach komputerowych aplikacji oraz usługi dostępu do sieci Internet, a w szczególności za:

1/ brak dostępu do usług internetowych (np. strony WWW, poczty) lub nieprawidłowe ich działanie;

2/ utratę danych użytkownika korzystającego z usług internetowych oraz aplikacji;

3/ nieuprawniony dostęp osób trzecich do urządzenia przenośnego należącego do czytelnika, wynikły z pozostawienia urządzenia bez kontroli lub udostępnienia go w sieci komputerowej;

4/ uszkodzeń powstałych w wyniku niepoprawnej konfiguracji urządzenia czytelnika.

2. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy, w trakcie użytkowania zasobów Internetu oraz stanowiska komputerowego.

§ 8.

1. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z wydawnictw informacyjnych, publikacji elektronicznych, katalogu on-line, baz elektronicznych oraz sprzętu komputerowego.

2. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania udostępnionych materiałów oraz sprzętu. Zauważone uszkodzenia winien zgłosić bibliotekarzowi przed skorzystaniem z nich.

3. Czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową za powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych i sprzętu. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości uszkodzonego materiału bibliotecznego lub sprzętu.

§ 9.

1. Użytkownicy Czytelni Internetowej mogą uzyskać odpłatnie wydruk wybranych pozycji z Internetu, pakietu biurowego oraz wydawnictw elektronicznych.

2. Biblioteka wydaje pokwitowania na sumy wpłacone przez czytelnika (z tytułu uszkodzeń lub za usługi płatne wg. Cennika).

3. Do czasu uregulowania zobowiązań wynikających ze zniszczenia przez czytelnika materiałów bibliotecznych lub sprzętu Biblioteka zawiesza jego prawo do korzystania z usług bibliotecznych.

§ 10.

1. W pomieszczeniach Biblioteki zabrania się: palenia tytoniu (także e-papierosów), picia napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających, a w pomieszczeniach służących do obsługi czytelników także spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

2. Zabrania się przebywania na terenie Biblioteki osobom:

1/ będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

2/ które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelnikom i pracownikom Biblioteki.

3. Przed opuszczeniem Czytelni Internetowej, korzystający zwraca powierzone mu materiały i otrzymuje zwrot zdeponowanej karty bibliotecznej.

4. Nieprzestrzeganie Regulaminu może spowodować pozbawienie użytkownika prawa korzystania z Czytelni Internetowej na czas określony.
W takim przypadku, użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

§ 11.

1. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy Biblioteki mają prawo interwencji.

2. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.

§ 12.

1. Czytelnik może zgłaszać wnioski i uwagi w formie pisemnej.

2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.